Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  in a trice
  trong nháy mắt; trong khoảnh khắc
  I'll be with you in a trice
  tôi sẽ ra với anh trong khoảnh khắc

  * Các từ tương tự:
  tricennial, tricentenary, triceps, triceratops