Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inobservant /inəb'zə:vənt/  

  • Tính từ
    thiếu quan sát, thiếu chú
    không thi hành, không chấp hành (luật lệ...)