Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự không chú ý, sự không lưu tâm, sự không lo lắng tới, sự không nhớ tới
    sự ngu si, sự đần độn