Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người thương vong; nạn nhân
  số thương vong trong trận đánh đã được báo cáo là nặng nề
  Mr Jones was the first casualty of the firm's cut-backs
  Ông Jones là nạn nhân đầu tiên của cuộc cắt giảm nhân sự ở hãng ông ta làm
  vật bị hủy hoại
  the cottage was a casualty of the forest fire
  ngôi nhà tranh ấy đã bị hủy hoại trong đám cháy rừng

  * Các từ tương tự:
  casualty department, casualty list, casualty ward