Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

casualty list /'kæʤjuəlti'list/  

  • Danh từ
    danh sách những người chết, bị thương và mất tích (trong một cuộc chiến đấu); danh sách những người bị loại ra khỏi vòng chiến đấu