Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unofficially /,ʌnə'fi∫əli/  

  • Phó từ
    [một cách] không chính thức