Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ forbad, forbade, forbidden
  cấm, ngăn cấm
  smoking strictly forbidden
  tuyệt đối cấm hút thuốc lá
  I am forbidden tobacco
  tôi bị cấm hút thuốc lá
  cấm không cho ai uống rượu
  cấm cửa
  thời gian không cho phép
  God (Heaven) forbid
  lạy trời đừng có chuyện đó

  * Các từ tương tự:
  forbidden fruit, forbidden ground