Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều vetoes)
  quyền phủ quyết
  sự nghiêm cấm
  put a veto on narcotics
  nghiêm cấm các loại thuốc ngủ
  Động từ
  phủ quyết; bác bỏ
  tổng thống phủ quyết việc cắt giảm thuế
  bố mẹ John đã bác bỏ kế hoạch mua xe máy của anh
  nghiêm cấm

  * Các từ tương tự:
  vetoer