Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều embargoes) (+ on)
  lệnh cấm vận
  an embargo on trade with other islands
  lệnh cấm vận buôn bán với các đảo khác
  Động từ
  (embargoed)
  cấm vận
  sung công (tàu bè, hàng hóa)