Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prohibition /prəʊh'ibit∫n/  

 • Danh từ
  sự cấm; sự cấm chỉ
  use of the drug has not declined since its prohibition
  việc sử dụng thứ thuốc ấy vẫn không giảm từ ngày nó bị cấm
  lệnh cấm bán súng
  Prohibition
  thời kỳ (1920 – 1933) cấm rượu (ở Mỹ)

  * Các từ tương tự:
  prohibitionism, prohibitionist