Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kibosh /'kaibɒ∫/  

  • Danh từ
    như kybosh
    xem kybosh