Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disallowance /disə'lauəns/  

  • Danh từ
    sự không nhận, sự không công nhận, sự không thừa nhận, sự bác; sự cự tuyệt
    sự cấm, sự không cho phép