Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forbidden fruit /fə,bidn'fru:t/  

  • quả cấm (thứ được ao ước vì bị cấm)