Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forbidden ground /fə,bidn'graʊnd/  

  • khu cấm
    lĩnh vực không được phép