Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự làm cho bất hợp pháp, sự bất hợp pháp hoá