Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prohibit /prəʊ'hibit/  /prə'hibit/

 • Động từ
  cấm, cấm chỉ
  cấm hút thuốc
  cấm ai làm gì
  khiến cho không thể xảy ra được; ngăn cản
  giá cao khiến thứ thuốc ấy không được dùng rộng rãi

  * Các từ tương tự:
  prohibiter, prohibition, prohibitionism, prohibitionist, prohibitive, prohibitively, prohibitiveness, prohibitor, prohibitory