Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illegality /ili'gæləti/  

  • Danh từ
    sự bất hợp pháp, tính bất hợp pháp
    hành động bất hợp pháp