Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wrongful /'rɒŋfl/  

  • Tính từ
    bất công
    bất hợp pháp

    * Các từ tương tự:
    wrongfully, wrongfulness