Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illegally /i'li:gəli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất hợp pháp, [một cách] trái luật
    an illegally parked car
    xe đỗ trái luật