Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nonsensicality /nɔnsensi'kæliti/  

  • Danh từ
    tính chất vô lý, tính chất bậy bạ ((như) nonsensicalness)
    điều vô lý, điều bậy bạ