Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị biến dạng; bị bẻ cong
    bị xuyên tạc; bị bóp méo