Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nonsensically /nɒn'sensikli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô nghĩa;[một cách] vô lý