Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đưa từ ngoài vào, ngoại lai (cây cỏ, từ ngữ, mốt ăn mặc…)
  kỳ lạ
  exotic plumage
  bộ lông chim kỳ lạ

  * Các từ tương tự:
  exotica, exotically, exoticness