Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trần; trần truồng; khỏa thân
  the nude torso
  thân mình trần
  Danh từ
  tranh khỏa thân; ảnh khỏa thân
  in the nude
  trần; trần truồng
  swimming in the nude
  cởi truồng mà bơi

  * Các từ tương tự:
  nudeness