Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

striptease /'stripti:z/  

  • Danh từ
    điệu vũ thoát y

    * Các từ tương tự:
    stripteaser