Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ (số nhiều)
    vật quí hiếm, lạ

    * Các từ tương tự:
    exotically