Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc ngữ)
    xa trung tâm; xa xôi
    những làng mạc xa xôi với phương tiện giao thông liên lạc nghèo nàn