Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peripheral /pə'rifərəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] chu vi
  [thuộc] ngoại vi; ngoại biên
  peripheral zones
  những vùng ngoại biên
  ở rìa (với tầm quan trọng thứ yếu)
  topics peripheral to the main theme
  những vấn đề ở rìa đề tài chính

  * Các từ tương tự:
  peripheral device, peripherally