Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

furthest /'fɜ:ðist/  

  • Tính từ, Phó từ
    (như farthest)

    * Các từ tương tự:
    furthest, farthest