Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

farthest /'fɑ:ðist/  

 • (cấp so sánh nhất của far)
  Tính từ
  xa nhất
  Phó từ
  xa nhất
  ở mức cao nhất
  she is the farthest advanced of all my students
  cô ta là sinh viên tiên tiến [ở mức cao] nhất của tôi