Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outermost /,aʊtəməʊst/  

 • Tính từ
  ở phía ngoài cùng, ở ngoài xa nhất
  the outermost planet from the sun
  hành tinh ở ngoài cùng xa mặt trời nhất
  the outermost districts of a city
  những quận ở ngoài xa nhất của một đô thị