Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  [ở phía] ngoài, [ở bên] ngoài
  the outer walls of a house
  tường ngoài của một ngôi nhà
  outer garments
  quần áo ngoài
  the outer suburbs of a city
  những vùng ngoại ô ở phía ngoài một đô thị

  * Các từ tương tự:
  outer space, outermost, outerspace, outerwear