Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khoảng không ngoài khí quyển trái đất
    những cuộc du hành trong khoảng không ngoài khí quyển trái đất