Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outerwear /'autəweə/  

  • Danh từ
    quần áo ngoài; áo khoác ngoài (áo mưa, áo ấm...)