Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inaccessible /,inæk'sesəbl/  

 • Tính từ
  khó gần, khó tiếp xúc
  an inaccessible mountain retreat
  chỗ ẩn dật trên núi khó tới gần được
  lý thuyết triết học khó hiểu mà người thường khó với tới

  * Các từ tương tự:
  inaccessibleness