Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inaccessibleness /'inæk/  /sesə'biliti/

 • Danh từ
  sự không tới được, sự không tới gần được; sự không vào được
  (hàng hải) sự không ghé vào được, sự không cặp bến được
  sự khó gần (người)
  sự khó có được, sự khó kiếm được, sự không thể đạt tới được
  sự khó nắm, sự khó hiểu