Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unavailable /'ʌnə'veiləbl/  

  • Tính từ
    không sẵn sàng để dùng; không dùng được
    không có giá trị (vé xe...)