Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unapproachable /,ʌnə'prəʊt∫əbl/  

  • Tính từ
    khó bắt chuyện, khó gần (người)

    * Các từ tương tự:
    unapproachableness