Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

introverted /'intrəvɜ:tid/  

  • Tính từ
    (tâm lý học)
    hướng ngã