Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Neutralizing monetary flows   

  • (Kinh tế) Trung hoà các luồng tiền tệ