Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-belligerent /'nɔnbi'lidʤərənt/  

  • Tính từ
    không tham chiến
    Danh từ
    nước không tham chiến