Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disinterestedly /,dis'intrəstidli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô tư;[một cách] không vụ lợi