Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impersonal /im'pɜ:sənl/  

 • Tính từ
  không có cá tính con người, không tình cảm
  a cold impersonal stare
  cái nhìn lạnh lùng không tình cảm
  khách quan
  an impersonal discussion
  cuộc thảo luận khách quan

  * Các từ tương tự:
  impersonalisation, impersonalise, impersonalism, impersonality, impersonalization, impersonalize, impersonally