Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

semantic /si'mæntik/  

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  [về] ngữ nghĩa; [thuộc] ngữ nghĩa học
  the semantic content of a sentence
  nội dung ngữ nghĩa của một câu

  * Các từ tương tự:
  semanticist, semantics