Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người giải thích (kinh thánh) theo nghĩa đen