Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

literalize /'litərəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    hiểu theo nghĩa đen, diễn đạt theo nghĩa đen