Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

literalism /'litərəlizm/  

  • Danh từ
    sự giải thích theo nghĩa đen
    sự dịch từng ch