Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (từ cổ)
    thực ra; quả thực