Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] đúng đắn, [một cách] thích đáng, [một cách] xứng đáng
    ông chủ tịch đã được bầu lên một cách xứng đáng
    [một cách] đúng thời điểm
    tôi gõ cửa nhà nó vào lúc đúng ba giờ