Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

truthfully /'tru:θfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] chân thật
    [một cách] đúng sự thật